Samorząd uczniowski to istotny organ naszej szkoły, który daje uczniom realną możliwość uczestniczenia w jej życiu i wpływ na jej funkcjonowanie. Działalność samorządu uczniowskiego to swoista lekcja demokracji, samorządności i stanowi jedną z najważniejszych spraw w procesie wychowania w szkole. Dyrektor szkoły współpracuje z samorządem uczniowskim, a co za tym idzie respektuje przysługujące im kompetencje, prawa i obowiązki.
     Osobą sprawującą nadzór nad samorządem uczniowskim jest jego opiekun, czyli nauczyciel który w pierwszej kolejności powołuje ten organ poprzez coroczne wybory organizowane pod koniec września. Członkowie samorządów klasowych wybierają przedstawicieli do samorządu uczniowskiego w wyniku tajnego głosowania. Samorząd uczniowski spotyka się na zebraniach co najmniej raz w miesiącu, aby omówić bieżące sprawy w szkole oraz zaplanować imprezy szkolne takie jak Andrzejki, spotkanie z Mikołajem, dyskoteki szkolne, konkursy, quizy, projekty itd. Nasz samorząd uczniowski od lat wspiera ogólnopolską inicjatywę „Góra Grosza”, rozprowadza kartki świąteczne na rzecz fundacji charytatywnej oraz bierze udział w zbiórce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Członkowie samorządu są otwarci na wiele akcji dobroczynnych oraz promujących placówkę.
Ważną informacją jest fakt, że nasz samorząd tworzą wszyscy uczniowie,  a organy samorządu ich reprezentują. Szczegółowe kompetencje samorządu uczniowskiego określa statut szkoły. Dokumentem, który zawiera szczegółowe zasady  związane z działalnością samorządu szkolnego jest regulamin samorządu.
 
Do zadań Samorządu należy w szczególności:
-        przedstawianie organom szkoły opinii i potrzeb uczniowskich
-        współdziałanie z organami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki
-        występowanie do organów szkoły o udzielenie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji
-        mediacja przy rozstrzyganiu konfliktów dotyczących społeczności szkolnej
-        organizowanie uroczystości szkolnych
-        organizowanie działalności kulturalnej
-        organizowanie samopomocy koleżeńskiej
- motywowanie społeczności uczniowskiej do najlepszego spełnienia obowiązków        szkolnych
-     organizowanie grup uczniowskich o wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły
-     angażowanie społeczności uczniowskiej do pracy na rzecz środowiska
-     dbanie o honor i dobre imię szkoły, kultywowanie oraz wzbogacanie tradycji szkoły
 
 OBOWIĄZKI PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 
I . Reprezentowanie społeczności szkolnej poza terenem szkoły.
 
II. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego winni wyróżniać się wzorową postawą społeczną , kulturą osobistą , pozytywnym stosunkiem do obowiązków szkolnych, godnym reprezentowaniem szkoły, szanowaniem i wzbogaceniem jej dobrych tradycji.
 
III. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego powinni stanowić wzór dla swoich kolegów          w zakresie dbałości o wygląd i estetykę szkoły oraz terenu przyszkolnego.
 
IV. Obowiązkiem Samorządu Uczniowskiego jest przestrzeganie zasad kultury współżycia                 w odniesieniu do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów.
 
V. Rada Samorządu Uczniowskiego ma obowiązek składać całej społeczności uczniowskiej sprawozdania ze sposobu załatwienia zgłaszanych przez nią wniosków i postulatów.
 
VI. Obowiązkiem Samorządu Uczniowskiego jest powołanie sekcji o określonych ściśle zadaniach zależnych od potrzeb szkoły.
 
VII. Samorząd Uczniowski ma obowiązek przestrzegania ustaleń władz szkolnych oraz statutu szkoły.
     
VIII. Obowiązkiem Samorządu Uczniowskiego jest przeciwdziałanie wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków szkolnych , nieprzestrzegania ustalonego porządku, przemocy i brutalności.

Zajęcia usprawniające

Rewalidacja - zajęcia usprawniające.

czytaj więcej »