Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” w Cieszynie działa Zespole Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie od maja 2008 roku, jego działalność jest całkowicie ukierunkowana na wpieranie w rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz działalność na rzecz w/w placówki oświatowej. Stowarzyszenie zrzesza obecnie 101 członków
 W roku 2010 Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia warunków do możliwie jak najpełniejszego fizycznego i osobowego rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz różnego rodzaju dysfunkcjami, dla ich godnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz pomoc ich rodzicom. Swoją działalnością przede wszystkim wspieramy dzieci i młodzież z Zespołu Placówek Szkolono - Wychowawczo - Rewalidacyjnych. Naszą misję realizujemy poprzez działalność społeczną, informacyjną, kulturową, oświatową.
 
Cele szczegółowe Stowarzyszenia opracowane zostały w oparciu o potrzeby placówki i jej podopiecznych i obejmują: inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie uczniów na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły, wspieranie aktywności i inicjatyw dzieci i młodzieży, umożliwiania im rozwijania zainteresowań, uzdolnień i umiejętności. Dbanie o ich rozwój twórczy, dokumentowanie i popularyzowanie dorobku szkoły, kultywowanie tradycji oświatowych i kulturalnych szkoły, kształtowania postaw świadomego odbioru dóbr kultury narodowej, poznawanie dóbr kultury regionalnej oraz kultury innych narodów, mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych przez wychowanków zespołu szkolnego, kształtowanie postaw tolerancji wobec innych kultur oraz współdziałanie z regionalnymi ośrodkami kultury, inicjowanie działań propagujących szeroko rozumianą higienę zdrowia psychicznego, wspieranie rodzin w realizacji funkcji wychowawczej wobec niepełnosprawnego dziecka, stwarzanie możliwości rozwoju zawodowego młodzieży, integrowanie i aktywizowanie społeczności lokalnej, szczególnie środowiska dzieci i młodzieży, propagowania aktywnego i twórczego spędzania czasu w ZPSWR jak i czasu wolnego przez dzieci i młodzież oraz wspierania ich rozwoju psychofizycznego i sportowego, popularyzowanie wiedzy na temat edukacji, wychowania i problematyki niepełnosprawności, inicjowanie i organizowanie ofiarności publicznej.
 
Sposobami realizacji celów Stowarzyszenia jest:
- tworzenie i wyposażanie zaplecza dydaktycznego ZPSWR, poprzez założenie i prowadzenie specjalistycznych pracowni i warsztatów, pozwalających zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną, potrzebną do samodzielnego życia.
- prowadzenie dokumentacji zjawisk życia kulturalnego i artystycznego, a także tworzenie systemów informacyjnych.
- działalność w zakresie wsparcia, poradnictwa i terapii pedagogicznej, psychologicznej, zawodowej i logopedycznej dla dzieci, młodzieży oraz rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych.
- prowadzenie działalności profilaktycznej zapobiegającej społecznej degradacji. Tworzenie i realizacja programów profilaktycznych, dostosowanych do niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.
- realizowanie działań psychoedukacyjnych, współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi dla dzieci i młodzieży.
- współpraca z poradniami prowadzącymi terapię i psychoterapię w zakresie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży.
- działalność w zakresie rozwoju zawodowego młodzieży.
- organizowanie spotkań z młodymi osobami niepełnosprawnymi, które osiągnęły sukces na rynku pracy, współpraca z Urzędem Pracy, stwarzanie możliwości podjęcia pracy.
- działalność sportowo-rekreacyjna.
- prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjnej i szkoleniowej w zakresie edukacji, wychowania i problematyki niepełnosprawności.
- nawiązywanie szerokiej współpracy ze środowiskiem lokalnym i osobami fizycznymi, prawnymi z kraju i zagranicy w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.
- pozyskiwanie i efektywne wykorzystywanie środków finansowych oraz rzeczowych na realizację celów Stowarzyszenia poprzez aplikowanie o środki finansowe do Urzędu Gminy Cieszyn i Starostwa Powiatowego w Cieszynie, współorganizowanie z ZPSWR koncertów charytatywnych w celu pozyskania środków na zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego dla ZPSWR, pozyskiwanie darowizn.  Podejmowanie działań zmierzających do rozwoju bazy materialnej, technicznej i organizacyjnej służącej dobru ZPSWR.
ZAPRASZAMY NA STRONĘ INTERNETOWĄ STOWARZYSZENIA "NASZE DZIECI"....KLIK

Zajęcia usprawniające

Rewalidacja - zajęcia usprawniające.

czytaj więcej »