„Dziecko z głębokim upośledzeniem umysłowym wprawdzie ma inne możliwości rozwoju biologicznego, psychicznego, społecznego i duchowego, ale będąc dzieckiem ludzkim – osobą ma pełne prawo do wspomagania swojego rozwoju poprzez system edukacji, tak jak wspomaga się rozwój dziecka bez ograniczeń rozwojowych”

 Ostrowska K. (2000), Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym, pod red. M. Orkisz, M. Piszczek,
A. Smyczek, J. Szwiec. Warszawa 2000 CMPPP MEN.


Podstawa prawna organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych:


1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 ( Dz. U. Nr 14, poz. 76) w sprawie zasad organizowania zajęć dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo
w stopniu głębokim.

   Dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, w wieku od 3 do 25 lat, organizuje się zespołowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze oraz, we współpracy
z rodzicami (prawnym opiekunem), indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.
Obowiązujące dokumenty: posiadanie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o głębokim stopniu upośledzenia umysłowego i o potrzebie kształcenia specjalnego.
Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu
w codziennym życiu.

Zajęcia obejmują przede wszystkim:

1. Naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika.
2. Kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika.
3. Usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie    własnego ciała i orientacji przestrzennej.
4. Wdrażanie do osiągnięcia optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia.
5. Rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu.
6. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie.
7. Naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności.

   Wymiar zajęć, w zależności od możliwości psychofizycznych oraz specyficznych potrzeb rewalidacyjnych uczestników zajęć wynosi:
1) 4 godziny dziennie na zajęciach zespołowych
2) 2 godziny dziennie na zajęciach indywidualnych
 Liczba osób w zespole wynosi od 2 do 4 wychowanków.GRUPY REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE
Zajęcia prowadzone są w grupach rewalidacyjno – wychowawczych. Ich zakres obejmuje przede wszystkim dostarczanie różnorodnych wrażeń w obrębie wszystkich zmysłów
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
umożliwienie przeżywania ruchu w różnorodnej formie
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wspólne przeżywanie nauczyciela i wychowanka
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
przybliżanie świata poprzez prowadzenie ręki wychowanka
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stwarzanie sytuacji do samodzielnej aktywności
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
możliwość kontaktu z kolegami
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a przede wszystkim radość
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 poczucie bliskości i pozytywnej atmosfery
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Prowadząc zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze na terenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Strumieniu korzystamy z sal, w których zabawki, sprzęty, dekoracje, pomoce dają nam możliwość na ciekawe przeżywanie każdego dnia
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 z bogactwa przyrody, sprzętów i zabawek w ogrodzie dzięki, którym doświadczamy więcej ruchu, poznajemy świat wokół nas i zażywamy świeżego powietrza
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z propozycji miasta, 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
które pozwala na spotkania z lokalną społecznością  a także z dalszych okolic, gdzie cisza, spokój, piękne widoki pozwalają nam doświadczać niesamowitych wrażeń
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           


Zajęcia usprawniające

Rewalidacja - zajęcia usprawniające.

czytaj więcej »