ZASADY NABORY DO SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY W CIESZYNIE

 

 

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Adres: 43 – 400 Cieszyn, ulica Wojska Polskiego 3
Tel: (033) 852–07–44
e–mail: zpswrcieszyn@wp.pl

 
 
Do  Szkoły Przyspasabiającej do Pracy przyjmuje się absolwentów gimnazjów specjalnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, którzy nie ukończyli 24 roku życia.

 

KANDYDAT POWINIEN ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
                                      
   1. Podanie o przyjęcie do szkoły,
   2. Podanie o przyjęcie do internatu,(jeżeli dziecko będzie korzystało),
   3. Podanie do Starosty o skierowanie do kształcenia specjalnego,
   4. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (ZOON), jeżeli posiada,
   5. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,
   6. Skrócony odpis aktu urodzenia,
   7. Potwierdzenie stałego zameldowania nr PESEL,
   8. Świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla,
   9. Karta zdrowia,
  10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych,
  11. Zdjęcia legitymacyjne
  12. Opinie wychowawcy, psychologa itp.
 
 
O przyjęciu kandydata decyduje szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora ZPSWR w Cieszynie w składzie:
a) przewodniczący – dyrektor lub wicedyrektor Ośrodka
b) pedagog
c) psycholog

Zajęcia usprawniające

Rewalidacja - zajęcia usprawniające.

czytaj więcej »