SZKOŁA PODSTAWOWA

 

Szkoła Podstawowa swoją edukacją obejmuje :

- uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu lekkim

- uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

- uczniów z autyzmem  i sprzężeniami

Najważniejszym celem edukacji jest rozwijanie autonomii ucznia, wdrażanie go do życia społecznego, wyposażenie go w takie umiejętności i wiadomości, które w przyszłości pozwolą mu na funkcjonowanie w życiu społecznym.

 

W szkole podstawowej uczniowie realizują wszystkie przedmioty, a ich zakres i treści dostosowane są do indywidualnych potrzeb każdego ucznia.

 

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem metod aktywizujących, co pozwala na bezpośrednie i możliwie najpełniejsze poznanie otaczającego świata z wykorzystaniem innowacyjnych form pracy. 

 

Współczesna edukacja daje możliwość realizacji zajęć  z wykorzystaniem nowoczesnej technologii komputerowej w profesjonalnie wyposażonych salach multimedialnych. Nie lada atrakcją dla uczniów są zajęcia prowadzone na tablicy interaktywnej.   

 

W naszej szkole staramy się stworzyć uczniom jak najbardziej przyjazne warunki , w których mogą czuć się bezpieczni i w pełni akceptowani. Dzięki programom edukacyjno terapeutycznym, które pozwalają na indywidualne podejście do każdego ucznia, gwarantujemy  możliwość odnoszenia sukcesów we wszystkich dziedzinach.

 

Sale, w których uczą się nasi uczniowie są kolorowe, wesołe, przyjazne, dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne.

 

W klasach 1-3 zapoznajemy dzieci z najbliższym otoczeniem, uczymy współdziałać w grupie, ćwiczymy wykonywanie  prostych czynności, w tym czynności samoobsługowych.

 

W klasach 4-6 przechodzimy do nauczania przedmiotowego stosując zasadę korelacji. Ćwiczymy i doskonalimy techniki szkolne , wyposażamy uczniów w niezbędne wiadomości i umiejętności.

 

Proces dydaktyczny wspieramy szeroką gamą zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych, które maja szczególne znaczenie w korygowaniu wad, kompensowaniu i usprawnianiu niezaburzonych funkcji.

Na pierwszym etapie edukacyjnym uczniowie objęci są  w zależności od potrzeb:

- terapią metodą EEG Biofeedbeck i Tomatis, 

- terapią logopedyczną

- alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikacji

- gimnastyką korekcyjno- kompensacyjną

-  gimnastyką rehabilitacyjną

-terapia masami bezkształtnymi

-bajkoterapią

Prowadzone są :

·         zajęcia z ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne,

·         zajęcia metodą Knilla

·         terapia ruchowa N. Kepharta

·         terapia polisensoryczna

·         dogoterapia

·         hipoterapia

Na drugim etapie edukacyjnym, w klasach IV- VI zakres działań rewalidacyjnych i specjalistycznych poszerzony jest dodatkowo o:

- biblioterapię

- arteterapię

- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

- zajęcia wyrównawcze

 

Celem edukacji w szkole podstawowej

dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim jest:

 

1) przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów;

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości

podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne

funkcjonowanie we współczesnym świecie.

 

Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia

w szkole podstawowej należą m.in.:

 

1) czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia,

wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie

wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu

społeczeństwa;

2) myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi

matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań

matematycznych;

3) myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach

empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;

4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno

w mowie, jak i w piśmie;

5) umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;

7) umiejętność pracy zespołowej.

 

 

Celem edukacji w szkole podstawowej

dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym jest:

 

rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, wdrażanie go do

funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności

wyposażenie go – stosownie do jego możliwości – w takie umiejętności i wiadomości, które

pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby oraz, aby:

  1)   mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub

pozawerbalnie;

  2)   zdobył maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych

potrzeb życiowych;

  3)   był zaradny w  życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu

sprawności i umiejętności oraz miał poczucie decydowania o sobie;

  4)   mógł uczestniczyć w różnych formach  życia społecznego na równi z innymi

członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjętych norm

współżycia, zachowując prawo do swojej inności.

Praca edukacyjno- terapeutyczna przebiega w oparciu o gruntowną znajomość dziecka, indywidualne programy edukacyjno terapeutyczne.

Realizacja programu nauczania wspierana jest przez stosowanie wielu wspomagających metod, technik i form pracy, które prowokują do działań, rozbudzają zaciekawienie, zainteresowanie, wzmacniają spontaniczną i swobodną aktywność. Należą do nich m.in.:

- Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz

- Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona

- Programy Aktywności Ch. Knilla

- terapia wspomagająca z wykorzystaniem technologii komputerowej

- metoda samodzielnych doświadczeń

- metody ćwiczeń utrwalających

- symultaniczno- sekwencyjna metoda nauki czytania J. Cieszyńskiej

- pedagogika zabawy Klanza

 

 

 

Wszyscy uczniowie objęci są zajęciami rewalidacyjnymi w wyniku wielospecjalistycznej diagnozy nauczycieli- specjalistów pracujących z dziećmi oraz zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Zajęcia rewalidacji indywidualnej ustalane są podczas spotkań Zespołu Wychowawczo Rewalidacyjnego przy współudziale rodziców dziecka.

 

 

Oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjno- terapeutycznych uczniowie całej szkoły podstawowej:

- biorą czynny udział w życiu szkolnym i pozaszkolnym w formie uczestniczenia w życiu kulturalnym jako aktywni uczestnicy lub odbiorcy sztuki- występy uczniów, wyjścia do kina, teatru, muzeum itp.

- rozwijają swoje zainteresowania i zdolności podczas zajęć pozalekcyjnych tj. zajęcia taneczne, zajęciach koła fotograficznego

- poznają środowisko społeczno- przyrodnicze podczas wycieczek, rajdów krajoznawczych

- czynnie i aktywnie biorą udział w różnorodnych konkursach plastycznych, muzycznych, literackich, sportowych i teatralnych.

 

Aktualności

Zajęcia usprawniające

Rewalidacja - zajęcia usprawniające.

czytaj więcej »