Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Istebnej - Zaolziu

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     Od 1 września 2014r w Istebnej Zaolziu działa Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy, jest to placówka zamiejscowa wchodząca w skład Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie.   Organem prowadzącym Ośrodek jest Powiat Cieszyński.
     W Ośrodku tym  dzieci i młodzież z głębszą niepełnosprawnością, sprzężeniami i autyzmem w wieku od 3 lat do 25 roku życia, realizują zajęcia edukacyjno – terapeutyczne, rewalidacyjno – wychowawcze oraz zajęcia specjalistyczne, prowadzone indywidualnie lub w zespołach w wymiarze 8 godzin dziennie. Zajęcia w ORW odbywają się przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 16.00

     Placówka została wyremontowana i w pełni przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wyposażona jest w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt terapeutyczny, które umożliwiają jak najpełniej realizować zadania edukacyjne. Dzięki profesjonalnie wyposażonej kuchni możliwe będzie przygotowanie posiłków samodzielnie przez podopiecznych. Pomoce dydaktyczne oraz profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny zakupione zostały za łączną kwotę 30 tyś zł. Środki te pochodziły z Koncertu Charytatywnego, który odbył się w czerwcu a także z dochodów własnych. Remont na kwotę 100 tyś zł został przeprowadzony i sfinansowany w całości przez Gminę Istebna. Głównym celem Ośrodka jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zapewnienie lepszego dostępu do edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie na terenie Trójwsi. Placówka jest przystosowana do objęcia edukacją 20 osób.
    Ośrodek oferuje różnorodne formy, metody terapii i rehabilitacji. W ramach ośmiogodzinnego pobytu dzieci i młodzież w ORW uczestniczą  w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, relaksacyjnych, rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych z dostosowaniem form i metod pracy do potrzeb dziecka między innymi: w zajęciach arteterapii i terapii manualnej, muzykoterapii, stymulacji polisensorycznej. Zajęcia z podopiecznymi prowadzone są  na Sali Doświadczenia Świata , Sali Integracji Sensorycznej, gabinetach terapii co pozwala na wykorzystanie  wieloprofilowe, kompleksowe  usprawnianie zaburzonych funkcji.
Ważnym elementem są zajęcia z terapii motorycznej, terapii ruchem, kinezyterapii. To leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza lub ćwiczenia usprawniające, których celem jest utrzymanie i wzmocnienie siły mięśni, zachowanie pełnego zakresu ruchu. Uzupełnieniem działań rehabilitacyjnych jest hydroterapia prowadzona na terenie Ośrodka. Dodatkowo podopieczni uczestniczą w zajęciach logopedycznych, a każdy z nich otoczony jest profesjonalną opieką psychologiczną. Dbając o ich pełny i wszechstronny rozwój stwarzamy możliwość udziału w zajęciach dodatkowych takich jak: hipoterapia - jako jednej z form terapii wieloprofilowej, wzmacniamy efektywność rehabilitacji poprzez dogoterapię.
Oferujemy profesjonalnie wyposażone gabinety do terapii i rewalidacji. Zapewniamy ponadto: przyjazne środowisko szkolne, akceptujące w pełni niepełnosprawność dzieci.
Główne zadania realizowane w Ośrodku Rewalidacyjno Wychowawczym to:
  • Wspieranie rozwoju osób z upośledzeniem umysłowym, ułatwienie im funkcjonowania    w środowisku rodzinnym, lokalnym poprzez prowadzenie całego spektrum działań;
  • Objęcie opieką edukacyjną i terapeutyczną dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • Stymulacja wielozmysłowa;
  • Zapewnienie opieki dostosowanej do potrzeb wynikających z niepełnosprawności dziecka;
  • Przysposobienie do samodzielnego (na miarę możliwości ucznia) życia w społeczeństwie.
KONTAKT:
 
  785190138

 

  
  Obecnie na terenie Ośrodka funkcjonują dwie grupy edukacyjno- terapeutyczne. Działania nauczycieli wspomagane są przez pomoce nauczyciela co w znacznym stopniu podnosi komfort i jakość pracy oraz korzystnie wpływa na samopoczucie podopiecznych.
     Mając na uwadze jak ważna zarówno dla uczniów i nauczycieli jest współpraca ze społecznością lokalną Ośrodek zapewnia ścisłą współpracę ze szkołami i przedszkolami terenu Trójwsi. Dzięki współpracy uczniowie szkół i przedszkoli uczestniczyć będą w zajęciach integracyjnych zorganizowanych przez Ośrodek. Planuje się także organizowanie zielonych szkół, turnusów rehabilitacyjnych czy wyjazdów edukacyjnych. Możliwa także będzie wymiana doświadczeń miedzy nauczycielami a także wzajemne poznawanie form i metod pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawnymi intelektualnie.
     W Ośrodku prowadzone są także zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Są to zajęcia mające na celu pobudzanie psychoruchowe i społecznego rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia te prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie.
Zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy do placówki, w celu uzyskania  szczegółowych informacji.

Zajęcia usprawniające

Rewalidacja - zajęcia usprawniające.

czytaj więcej »