OŚRODEK REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZY


Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Istebnej - Zaolziu


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie roku szkolnego 2013/2014

 

 

Podsumowanie roku szkolnego 2012/2013

 

 

 

 

 

Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy zapewnia dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu, głębokim oraz ze sprzężeniami udział w zajęciach edukacyjno – terapeutycznych, rewalidacyjno – wychowawczych oraz zajęciach specjalistycznych, prowadzonych indywidualnie lub w zespołach w wymiarze 8 godzin dziennie.
  Oferujemy różnorodne formy, metody terapii i rehabilitacji. Dokonujemy szczegółowej diagnozy możliwości dziecka oraz zapewniamy pełne dostosowanie form i metod pracy do zindywidualizowanych potrzeb dziecka.  Od 1.09.2011 roku  dzieci i młodzież z głębszą niepełnosprawnością, sprzężeniami i autyzmem w wieku od 3 lat do 25 roku życia, objęte są zajęciami w jedynym na terenie Powiatu Cieszyńskiego publicznym Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym, w którym podopieczni otrzymują szeroki wachlarz terapeutycznego wsparcia, oraz uczestniczą w zajęciach specjalistycznych, indywidualnie przygotowanych do potrzeb dziecka. W ramach ośmiogodzinnego pobytu dzieci i młodzież w ORW uczestniczą  w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, relaksacyjnych, rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych z dostosowaniem form i metod pracy do potrzeb dziecka.

Proponujemy:

 • Wysoko wykwalifikowaną kadrę;
 • Różnorodne, specjalistyczne formy i metody terapii i rehabilitacji;
 • Specjalistyczną diagnozę potrzeb i możliwości dziecka;
 • Pełne dostosowanie form i metod pracy do zindywidualizowanych potrzeb ucznia;
 • Codzienną terapię indywidualną;
 • Integrację z dziećmi zdrowymi;
 • Grupę wsparcia dla rodziców;
 • Spotkania w zespole do spraw planowania, koordynowania i udzielania pomocy dziecku;
 • Profesjonalne warsztaty, szkolenia, konferencje dla rodziców;
 • Opiekę dostosowaną do potrzeb dziecka;
 • Możliwość korzystania ze świetlicy Zespołu Placówek


Główne zadania realizowane w Ośrodku Rewalidacyjno Wychowawczym to:

 

 • Wspieranie rozwoju osób z upośledzeniem umysłowym, ułatwienie im funkcjonowania    w środowisku rodzinnym, lokalnym poprzez prowadzenie całego spektrum działań;
 • Objęcie opieką edukacyjną i terapeutyczną dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • Stymulacja wielozmysłowa;
 • Zapewnienie opieki dostosowanej do potrzeb wynikających z niepełnosprawności dziecka;
 • Przysposobienie do samodzielnego (na miarę możliwości ucznia) życia w społeczeństwie.


Formy oddziaływań terapeutycznych prowadzonych w ORW:


Prowadzimy trening umiejętności społecznych, to jedno z podstawowych zadań, a realizujemy go w postaci:

 

 • treningu przyswajania elementarnych umiejętności z zakresu samoobsługi;
 • treningu kulinarnego;
 • treningu odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych;
 • podopieczni biorą udział w imprezach okolicznościowych, wycieczkach, ważnych wydarzeniach w życiu placówki oraz środowiska lokalnego.


     Rozwijamy umiejętności porozumiewania się. Zaspokajamy potrzeby osób niemówiących w zakresie kształtowania podstawowych umiejętności komunikacyjnych. Uczymy umiejętności porozumiewania się, wykorzystując komunikację alternatywną i wspomagającą w terapii i edukacji. Doboru systemu symboli dla kandydata na użytkownika AAC dokonujemy na podstawie oceny możliwości percepcyjnych, poziomu rozwoju poznawczego, możliwości motorycznych, aktualnych sposobów porozumiewania się.
         Podopieczni biorą udział w terapii zajęciowej, która jest formą usprawniania psychoruchowego i społeczno - emocjonalnego. Jest ona szczególnie przydatna w procesie kształtowania umiejętności potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu, a jej głównym celem jest pomoc w uzyskaniu niezależności.
       Uczestniczą w zajęciach arteterapii, terapii manualnej. To niezastąpiona forma usprawniania, gdzie wykorzystujemy techniki arteterapeutyczne do wspomagania rozwoju dziecka. Tutaj podopieczny ma możliwość wyrażania siebie oraz zaznacza swoje istnienie, poznaje bogactwo barw, linii, kształtu, zdobywa nowe doświadczenia motoryczne, emocjonalne, poznawcze. W trakcie działania wyzwalamy spontaniczną aktywność, rozwijamy umiejętność kontrolowania napięcia mięśniowego, zwiększamy precyzję i płynność ruchów ręki, oraz rozwijamy sprawność palców.
      Prowadzimy zajęcia z muzykoterapii, gdzie podstawowym środkiem oddziaływania jest dźwięk, muzyka, która często jest wyzwalaczem i katalizatorem przeżyć i emocji.  
       Stymulacja polisensoryczna to nauka życia przez życie, celowe kształtowanie bodźców       w celu wywołania zaplanowanych wrażeń i uczuć. Umożliwia poznawanie przez patrzenie, słuchanie, dotykanie, wąchanie i smakowanie- tworzenie globalnego, wielozmysłowego obrazu danego pojęcia.
     Zajęcia z podopiecznymi prowadzone są między innymi na Sali Doświadczenia Świata , Sali Integracji Sensorycznej, gabinetach terapii co pozwala na wykorzystanie  wieloprofilowe, kompleksowe  usprawnianie zaburzonych funkcji.
Ważnym elementem są zajęcia z terapii motorycznej, terapii ruchem, kinezyterapii. To leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza lub ćwiczenia usprawniające, których celem jest utrzymanie i wzmocnienie siły mięśni, zachowanie pełnego zakresu ruchu.
    Terapią sensoryczną obejmujemy osoby mające trudności w odbieraniu, analizie, interpretacji bodźców zewnętrznych.
Dodatkowo podopieczni uczestniczą w zajęciach logopedycznych, a każdy z nich otoczony jest profesjonalną opieką psychologiczną. Dbając o ich pełny i wszechstronny rozwój stwarzamy możliwość udziału w zajęciach dodatkowych takich jak: hipoterapia - jako jednej z form terapii wieloprofilowej, wzmacniamy efektywność rehabilitacji poprzez dogoterapię.
    Nauczyciele, terapeuci dostosowują swoje oddziaływania do indywidualnych możliwości ucznia.
Poprzez rehabilitację, terapię, naukę i wychowanie,  tworzymy  warunki do jak najlepszego rozwoju i pomocy  dziecku i rodzicom, tak by odnalazło swoje miejsce w rodzinie i najbliższym otoczeniu. Otaczając podopiecznych właściwą i fachową opieką, specjaliści pracują w oparciu o indywidualne programy edukacyjne oraz terapeutyczne przystosowane do indywidualnych potrzeb każdego z podopiecznych.


W Ośrodku działa punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny oferujący:

 • Poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne;
 • Konstrukcję Indywidualnego Programy Edukacyjno – Terapeutycznego;
 • Systematyczne konsultacje, weryfikowanie i kontynuowanie Indywidualnych Programów;
 • Terapię w 2 – 4 osobowych grupach;
 • Grupę wsparcia dla rodziców oraz indywidualne spotkania z psychologiem na życzenie rodziców.

Zapraszamy do kontaktu:
Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych
Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy
ul. Wojska Polskiego 3
tel. 338520744

Postrzegamy dziecko jako niepowtarzalną całość. Szanujemy jego potrzeby i indywidualne tempo rozwoju. Dostrzegamy jego potencjał, rozwijamy zdolności i zainteresowania oraz tworzymy indywidualny wizerunek każdego dziecka.

Wspólnie z rodzicami, w atmosferze ciepła i akceptacji, dbamy o harmonijny rozwój i szczęśliwe dzieciństwo.


1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-63

1.JPG 10.JPG 11.JPG 13.JPG 14.JPG 15.JPG 16.JPG 17.JPG 18.JPG 2.JPG 20.JPG 21.JPG 22.JPG 23.JPG 24.JPG 26.JPG 27.JPG 28.JPG 29.JPG 3.JPG  

Zajęcia usprawniające

Rewalidacja - zajęcia usprawniające.

czytaj więcej »