CIEPŁA, RODZINNA I PRZYJAZNA ATMOSFERA DLA CIEBIE

 

Internat w Zespole Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych  to miejsce , które w okresie nauki szkolnej dla wielu uczniów staje się drugim domem. Tu w atmosferze życzliwości, akceptacji i zrozumienia ,dzieci mogą uczyć się wzajemnego szacunku, samodzielności, odpowiedzialności. Poprzez właściwą organizację czasu wolnego rozwijają  swoje zainteresowania, talenty czy pasje.
Wychowawcy w swojej pracy kierują się zasadami budzenia wiary we własne siły i możliwości, pomagają rozwijać aktywność podopiecznych, służą pomocą , wsparciem i dobrym słowem, a przy tym mają ,,wielkie serca” dzięki czemu wychowankowie zawsze czują się w INTERNACIE bezpiecznie.
 Dzieci i młodzież przyjmowane są do internatu na podstawie skierowania organu prowadzącego, za zgodą rodziców i na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej. Wychowankowie podzieleni są na sześć grup wychowawczych. Grupy wychowawcze są jednostkami internatu, w których realizuje się największą część pracy opiekuńczej i wychowawczo - rewalidacyjnej. Grupami opiekują się wychowawcy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Za adaptację i pobyt wychowanków w internacie odpowiada kadra internatu. W jej skład wchodzi kierownik i wychowawcy internatu. Bezpośredni nadzór nad pracą wychowawczo-opiekuńczą w internacie sprawuje kierownik internatu Pani Aleksandra Kujawa – Próchniewicz. Działa wraz z Zespołem Wychowawczym i Samorządem Wychowanków Internatu.
  Wychowawcy poszczególnych grup opracowują Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny, w którym zawierają zadania wychowawcze oraz formy ich realizacji. Internat jako środowisko opiekuńczo - rewalidacyjne dziecka niepełnosprawnego spełnia następujące zadania:

 • zapewnienie niezbędnych warunków biopsychicznych i materialnych, sprzyjających prawidłowemu rozwojowi wychowanków (zapewnienie odpoczynku, relaksu, higieny osobistej, czystości pomieszczeń, ochrony przed hałasem, ruchu, kontaktu z przyrodą dostarczenie zdrowego i racjonalnego pożywienia, przestrzeganie zasad higieny psychicznej),
 • zapewnienie właściwej organizacji nauki własnej wychowanków i zdobycia zawodu,
 • tworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań wychowanków,
 • wdrażanie do życia społecznego (kształtowanie postaw społecznych w toku kontaktów między wychowankami w czasie tworzonych świadomie sytuacji sprzyjających zjawiskom współdziałania i współpracy, nabywanie umiejętności koleżeńskiego współżycia oraz kierowanie się ważnymi dla grupy normami i kryteriami postępowania,
 • zapewnienie pomocy wychowankom o znacznie zaniżonym poczuciu własnej wartości w uzyskiwaniu przez nich wyższego poziomu samooceny,
 • realizowanie działalności kompensacyjnej, zmierzającej przede wszystkim do wyrównywania braków,
 • przygotowanie wychowanków do uczestnictwa w kulturze i do właściwego gospodarowania czasem wolnym (udział w działalności kulturalno - oświatowej grupy i internatu, planowanie czasu wolnego, udział w życiu sportowym i turystyce),
 • kształtowanie i rozwijanie wszelkiej aktywności twórczej wychowanków,
 • wzbudzanie i wzmacnianie pozytywnego stosunku do szkoły (tworzenie oraz rozwijanie więzi wychowanków z wychowawcami, nauczycielami i szkołą jako całością),
 • wdrażanie wychowanków do usamodzielnienia oraz przygotowanie do obowiązku podjęcia pracy zawodowej,
 • włączanie rodziców do działalności wychowawczo - rewalidacyjnej na rzecz ich dziecka,
 • realizowanie współpracy z przedstawicielami odpowiednich urzędów administracji państwowej, organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno - oświatowymi i wychowawczymi środowiska.
           Dla realizacji wymienionych zadań niezbędne jest zespołowe działanie całej kadry pedagogicznej internatu. Internat to placówka, która w części przejmuje zadania rodzicielsko - opiekuńcze, opiekę specjalistyczną, wszechstronne wychowanie, przygotowanie do życia zawodowego i społecznego. W zakresie pracy opiekuńczo - rewalidacyjnej podejmuje również zadania w zakresie terapii pedagogicz nej i pracy korekcyjno - kompensacyjnej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb wychowanków.

 Zadania te wynikają z konieczności przezwyciężania skutków różnego rodzaju trudności, zaburzeń oraz deficytów rozwoju funkcji percepcyjno - motorycznych wychowanków. Dlatego też zakres zadań opiekuńczo - rewalidacyjnych dostosowywany jest do potrzeb, możliwości psychofizycznych i zainteresowań wychowanków. Prowadzone różnego rodzaju zajęcia dają każdemu wychowankowi możliwość rozwinięcia swoich uzdolnień i zainteresowań. Działający Samorząd Wychowanków Internatu ma wpływ na organizację życia internackiego. Praca opiekuńczo - rewalidacyjna jest dostosowana do indywidualnych potrzeb, możliwości psychofizycznych i zainteresowań wychowanków. Dobre warunki lokalowe i przyjazna atmosfera panująca w internacie sprawiają, że wychowankowie chętnie tutaj przebywają.
Zapraszamy do INTERNATU
ZESPOŁU PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH
W CIESZYNIE
                                  
 
FILMY O NAS
 

Zajęcia usprawniające

Rewalidacja - zajęcia usprawniające.

czytaj więcej »