Logopedia

      W naszej placówce terapią logopedyczną objęci są wszyscy uczniowie, u których występują zaburzenia mowy i myślenia, m.in. opóźniony rozwój mowy, trudności w jej rozumieniu, wadliwa artykulacja  głosek, ubogie słownictwo, przyśpieszone lub zwolnione tempo mowy, bełkot, brak mowy czynnej itp.

   W przypadku naszych uczniów, istotą terapii logopedycznej nie jest nauczenie bezbłędnej wymowy, lecz doprowadzenie do sytuacji, by wypowiedzi dziecka były zrozumiałe dla otoczenia, a więc by spełniały funkcję komunikacyjną i tym samym umożliwiały mu porozumiewanie i kontaktowanie się z otoczeniem w sposób werbalny i niewerbalny.

   Podstawą do podjęcia terapii, jest przeprowadzenie badania logopedycznego, które obejmuje:

·         Przeprowadzenie wywiadu z rodzicami

·         Badanie funkcji połykania oraz oddychania

·         Badanie zgryzu oraz prawidłowej budowy narządów mowy

·         Orientacyjne badanie słuchu

·         Badanie wymowy pod względem poprawności artykulacyjnej

·         Sprawdzenie kompetencji językowej (rozumienie i nadawanie mowy)

  Terapia logopedyczna, prowadzona jest w formie zabaw, dostosowanych do indywidualnych możliwości uczniów. Obejmuje ona następujące ćwiczenia:

   Ćwiczenia doskonalące  aparat artykulacyjny

·         Ćwiczenia oddechowe (wydłużanie fazy wydechu, nauka prawidłowego oddechu, rozruszanie przepony itp.)

·         Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy.,

·         Ćwiczenia artykulacyjne i głosowe (kierowanie głosu na maskę, wyrabianie właściwej tonacji)

    Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową

·         Ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem bodźców niewerbalnych (rozpoznawanie dźwięków z otoczenia itp.)

·         Ćwiczenia słuchu fonemowego

·         Ćwiczenia pamięci słuchowej

·         Ćwiczenia rytmizujące połączenie muzyki z ruchem i ekspresją wokalną

    Ćwiczenia doskonalące technikę mówienia

·         Ćwiczenia utrwalające prawidłową wymowę poszczególnych głosek - (automatyzacja głosek w sylabach, nagłosie śródgłosie i wygłosie wyrazów, nauka wierszy, piosenek z nasileniem głoski ćwiczonej, ćwiczenia utrwalające z zastosowaniem programów logopedycznych)

·          Doskonalenie umiejętności wyrazistego mówienia poprzez ćwiczenia dykcji połączone z wyrazistym mówieniem

   Ćwiczenia rozwijające słownictwo i myślenie

·         Wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego

·         Posługiwanie się złożonymi strukturami zdań w oparciu o ilustracje, historyjki obrazkowe

·         Rozszerzanie pojęć ogólnych: grupowanie obrazków, przedmiotów

·         Układanie historyjek obrazkowych określanie związków przyczynowo – skutkowych, wyodrębnianie elementów akcji

    Uczniowie, którzy z różnych przyczyn nie posługują się mową czynną, uczą się komunikacji z otoczeniem przy użyciu alternatywnych metod komunikacji - piktogramów.

    Podczas terapii wykorzystuje się elementy technik behawioralnych, ćwiczeń logorytmicznych oraz zabaw Denisona. W celu urozmaicenia zajęć uczniowie mają możliwość korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych oraz różnorodnych loteryjek dźwiękowych i zabaw dydaktycznych.

 

A tak wyglądamy na zajęciach...

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia usprawniające

Rewalidacja - zajęcia usprawniające.

czytaj więcej »