„ŚCIĄGA NA ŻYCIE”

Koordynator: Wioletta Migacz-Lorek

Termin realizacji: 16.01.2012 r. do 30.11.2012 r.

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Cieszyn

Głównym celem zadania jest ochrona dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem przed zagrożeniami zdrowotnymi, związanymi z używaniem środków psychoaktywnych, agresją i przemocą, a także patologią społeczną. Cel główny będzie realizowany m.in. poprzez następujące cele szczegółowe:
- zwiększenie wiedzy o zagrożeniach i skutecznych sposobach zapobiegania im, a także o zdrowym stylu życia;
- kształtowanie komunikacji, skutecznego przekonywania i modelowania właściwych postaw asertywnych wobec zagrożeń;
- zmotywowanie uczniów do podjęcia własnych postanowień, wzmocnienie samokontroli;
- dostarczenie informacji o realnych konsekwencjach zachowań ryzykownych.

Program socjoterapeutyczny i edukacyjny dla dzieci, młodzieży i ich rodziców (łącznie 90 osób) realizowany będzie poprzez następujące działania:
1.    Organizacja działąń projektowych, w tym m.in. promocja projektu, rekrutacja uczestników, 16 I – 28 II 2012 r.
2.    Grupa socjoterapeutyczna dla młodzieży –2  grupy dla 40 osób prowadzona przez 3 miesiące, III-V (24 godz.), IX-XI 2012 r. (24 godz.)
3.    Trening relaksacji (z elementami terapii polisensorycznej, wizualizacji, metody ruchu rozwijającego W. Sherborne, relaksacji neuromięśniowej Jacobsona) – dla dzieci w ramach wczesnego wspomagania i ich rodziców - 5 dzieci wraz z rodzicem
II-VI, IX-XI 2012 r., (32 godz.)
4.    Hipoterapia – jako metoda wzbogacania wiedzy o świecie, zwiększająca samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność współpracy z innymi, a przede wszystkim wpływająca na rozwój emocjonalny, zdolność komunikacji i zdolność do uczenia się. Adresaci: min. 10 dzieci, IV-VI, IX-X 2012 r. (20 godz.)
5.    Tydzień Profilaktyki – „Nasz Kolorowy Świat”, XI 2012
Impreza profilaktyczna rozpoczyna się od badań ankietowych dotyczących poziomu wiedzy w zakresie profilaktyki zdrowia, nadużywania środków psychoaktywnych, stosowania i doświadczania przemocy oraz cyberprzemocy, radzenia sobie ze stresem. W programie założono:
•    warsztaty dot. HIV/AIDS dla młodzieży (20 osób) (4 godz.)
•    warsztaty asertywności „Chronię swoją godność i szanuję innych” (40 osób) (8 godz.)
•    warsztaty dotyczące środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nikotyna, dopalacze) – w ramach których poruszone zostaną następujące zagadnienia: mechanizmy działania środków psychoaktywnych, zagrożenia z nimi związane, ich wpływ na realizację marzeń i celów życiowych (40 osób) (9 godz.)
•    warsztaty dotyczące cyberprzemocy – analiza sytuacji, w których dochodzi do cyberprzemocy, omówienie sposobów chronienia się przed nią (60 osób) (10 godz.)
•    Stoisko ze zdrową żywnością – dzieci i młodzież poprzez degustację zdrowej żywności poszerzają swoją wiedzę o prawidłowych sposobach żywieniowych (100 osób)
•    Turniej sportowy (40 osób)
•    Konkurs plastyczny „Moje życie za 15 lat” (20 osób)
6.    Grupa Wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju, upośledzeniem umysłowym i autyzmem. Nadrzędnym celem spotkań grupy jest przewartościowanie dotychczasowych doświadczeń, zmiana sztywnych wzorców przeżywania i reagowania oraz podjęcie prób zmierzających do poprawienia dotychczasowej jakości własnego życia oraz jakości relacji z członkami rodziny. Dodatkowym celem jest modelowanie umiejętności wychowawczych i stałe wzmacnianie poczucia kompetencji rodzicielskich (8 osób), II-VI, IX-XI 2012 r. (8 x 1,5 godz.)