KOMUNIKAT!

    Zarządzenie 9/2020 Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19
Na podstawie:
    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03 czerwca 2020 r. poz. 990 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Rozp. MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. Dz.U nr 6 poz.69 ze zm. § 18 pkt 2) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
Zarządzam co następuje:
 
Kontynuowanie nauczania zdalnego od dnia 8 czerwca 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020r.
 
Zawieszam zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów klas I - III, zajęcia rewalidacyjne i konsultacje oraz zajęcia w ORW od dnia 09.06.2020 do dnia 12.06.2020 ze względu na bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkoły.
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły
ZARZĄDZENIE

 

 

 

Dodano dnia: 08.06.2020

wstecz

Zajęcia usprawniające

Rewalidacja - zajęcia usprawniające.

czytaj więcej »