Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     Dyrektor ZPSWR w Cieszynie informuje , że po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z  Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia  2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.  2017 r.  poz. 1603) & 5, ust. 1 ;

- w dniach 15 -17 kwietnia oraz 10-12 kwietnia 2019 roku, w dniach  sprawdzianu klas VIII i egzaminu klas III Gimnazjum-  dla oddziałów 4-7  uczniów w normie z niepełnosprawnością ruchową,  autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 8 z włączonymi oddziałami gimnazjalnymi , 

 - 18 czerwca 2019 roku- w dniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie –etap pisemny, dla oddziałów klasy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim Branżowej Szkoły I stopnia nr 5. W tych dniach zgodnie z § 6 ust 1 zorganizowane zostaną  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów rodziców, którzy nie są w stanie zapewnić dzieciom opieki.
 
     Ponadto ustalono dodatkowe dni wolne  od zajęć dydaktyczno wychowawczych dla wszystkich jednostek wchodzących w skład placówki ( zajęcia odpracowane w soboty ):
- 2 listopada 2018 roku ( piątek)- odpracowane  20 października 2018r ( sobota),
- 2 maja 2019 roku ( czwartek ) -odpracowane 30 marca 2019 r ( sobota)
Dodano dnia: 02.10.2018

wstecz

Zajęcia usprawniające

Rewalidacja - zajęcia usprawniające.

czytaj więcej »