Autyzm moimi oczami - konkurs

    „AUTYZM MOIMI OCZAMI ” KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS III i IV UCZNIÓW SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH „ZAPAL SIĘ NA NIEBIESKO DLA AUTYZMU”

„Jakiż nudny byłby świat bez wyjątków od reguły” K.G. Jung
 
 Motywem przewodnim konkursu plastycznego jest autyzm.
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klasy III i IV   Szkół Podstawowych miasta Cieszyna
 
Technika i forma prac:
- malarstwo, rysunek, tradycyjne techniki graficzne (bez grafiki komputerowej), techniki  mieszane,
- format prac: A4, A3,
- konkurs nie obejmuje prac przestrzennych, jak również prac z wykorzystaniem produktów sypkich (piaski, mąka, ryż)

Na odwrocie pracy należy nakleić wypełnioną kartę zgłoszenia.
Szkoły podstawowe  ( klasy III i IV) dostarczają listę zbiorczą osób z danej placówki.

Prace konkursowe można przesyłać do 23 marca 2018 roku na adres:
Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju „ Nasze Dzieci”
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn


z dopiskiem „Autyzm moimi oczami” – konkurs plastyczny
 
 
 
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH I CZWARTYCH
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA CIESZYNA
 
„Autyzm moimi oczami”
 
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w publicznie dostępnym konkursie plastycznym pod nazwą ”AUTYZM MOIMI OCZAMI …” („Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest:
Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju „ Nasze Dzieci”
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn
 
3. Celami Konkursu są:
a) szerzeniu wiedzy na temat autyzmu i zaburzeń z jego spektrum.
b)wzrost świadomości społecznej w kwestiach zrozumienia potrzeb i zachowań osób
z autyzmem .
c) promocja programu edukacyjnego organizowanego przez Organizatora pod nazwą „Zapal się na niebiesko””;
d) rozwój umiejętności plastycznych dzieci.
 
§ 2
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs przeprowadza Organizator a jego uczestnikami są uczniowie  szkół podstawowych .
2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie z klas 3 -4   Szkół Podstawowych Miasta  Cieszyna.
3. Uczestnictwo w Konkursie polega na stworzeniu przez Uczestnika pracy plastycznej spełniającej warunki określone w niniejszym Regulaminie,  oraz nadesłaniu jej na Konkurs przez Szkołę Podstawową, celem kwalifikacji konkursowej przez Organizatora i ewentualnego przyznania nagrody.
4. Udział w Konkursie  jest bezpłatny.
5. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie wcześniej niepublikowanymi oraz nie przedstawianymi na innych konkursach.
6. Każdy z Uczestników może przekazać tylko jedną pracę konkursową.
7. Prace konkursowe powinny być wykonane na papierze w formacie A4 lub A3 dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.), za wyjątkiem: collage’u z materiałów sypkich i spożywczych oraz prac przestrzennych i prac
z zastosowaniem plasteliny, i zawierać rozwinięcie hasła „Autyzm moimi oczami…”.
8.Tematyka prac konkursowych powinna obejmować funkcjonowanie osób autystycznych             w otaczającym świecie.
 
§ 3
Termin i warunki dostarczenia prac konkursowych
 
1. Na odwrocie każdej pracy należy nakleić „Kartę Zgłoszenia”
2. Prace konkursowe należy składać w zamkniętych, zbiorczych kopertach z danej Szkoły Podstawowej, z podaniem jej adresu oraz dopiskiem „Konkurs plastyczny –„Autyzm moimi oczami” na adres organizatora:
Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju „ Nasze Dzieci”
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn
3. Wraz z pracami Szkoła Podstawowa przekaże Organizatorowi, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu, oświadczenia rodziców bądź opiekunów prawnych każdego z Uczestników, którego praca jest składana Organizatorowi, w liczbie odpowiadającej liczbie składanych prac.
4. Termin dostarczenia prac mija 23 marca 2018 r., zaś decydujące znaczenie w tym zakresie ma data wpływu prac do Organizatora. Prace nadesłane po tym terminie nie będą oceniane.
5. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 2 kwietnia 2018 r.
6. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do Konkursu
7. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora.. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w  Internecie i prezentacji na wystawach.
8.Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
 
 4
Ocena prac konkursowych i zasady przyznawania nagród Uczestnikom
1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury w skład którego wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora.
2. Prace oceniane będą według następujących kryteriów:
a) oryginalność;
b) dobra identyfikacja pracy z tematem;
c) czytelność;
d) charakter promocyjny.
3. Laureatom Konkursu przyznane zostaną nagrody rzeczowe i wyróżnienia.
4. Nagrody, o których mowa  powyżej zostaną przekazane w dniu 02 kwietnia na 2018 podczas gali akcji „Zapal się na niebiesko”
5. Nagrodzone prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie internetowej www.zpswr.pl.
 
 
 
 
 
Załącznik
OŚWIADCZENIE
rodziców/opiekunów prawnych w związku z udziałem dziecka
w konkursie plastycznym dla uczniów szkół podstawowych
„Autyzm moimi oczami”
 
 
1.Ja niżej podpisany ................................................................................................                                                                                   (imię i nazwisko):
 
wyrażam zgodę na udział dziecka ................................................................................................                                              (imię i nazwisko)                                                                          w konkursie plastycznym dla uczniów szkół podstawowych „Autyzm moimi oczami”, na zasadach określonych w Regulaminie;
a ponadto w imieniu dziecka:
 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  2007 o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r., poz. 922 ).
3. Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka/mojego wizerunku przez Organizatora Konkursu – zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz 666, 1333) – na cele związane z promocją Konkursu w publikacjach papierowych oraz przekazach telewizyjnych i internetowych.
4.Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.
 
 
Miejscowość i data ……………………
 
Podpis rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu
…..................................
 
 
 
 
 
 
 
Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego „Autyzm moimi oczami”
 
 
Kartę proszę przykleić na tył pracy plastycznej.  UWAGA! PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
 
1.              Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………......
2.              Klasa ….............................
3.               Adres szkoły ……………………………………………………………….......................
…………………………………………………………………..................
4.               Opiekun konkursu…………………………………………………
 
Regulamin, karta zgłoszeń 
Dodano dnia: 20.02.2018

wstecz

Zajęcia usprawniające

Rewalidacja - zajęcia usprawniające.

czytaj więcej »