„Nie sztuka czerpać z przyrody i brać z niej tak,

aby ją przy tym zniszczyć doszczętnie.

Sztuka natomiast czerpać i brać tak,

by przyrody nie niszczyć,

lecz zachować ją a nawet wzbogacić”.

Jan Jerzy Karpiński

 
 
PROGRAM ZAJĘĆ Z ZAKRESU EKOLOGII
W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
W CIESZYNIE
 
 

„S.O.S. — PRZYRODA WOŁA CIEBIE”

 

  OPRACOWAŁY:

                                                                              mgr Dorota Kluz

                                                                              mgr Małgorzata Niedoba

 
WSTĘP

W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego coraz większego znaczenia nabierają takie pojęcia jak ekologia, edukacja ekologiczna czy ochrona środowiska. Na skutek niszczącej działalności człowieka w zastraszającym tempie giną gatunki zwierząt i roślin, następują niekorzystne zmiany klimatyczne.

  Edukacja ekologiczna w szkole powinna kształtować u dzieci odpowiedzialność za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej. Dziecko powinno zrozumieć, że niszcząc środowisko niszczy samego siebie. Należy nauczyć dzieci dostrzegania i przeżywania piękna przyrody. Szczególne znaczenie ma rozwijanie u dzieci szacunku i poczucia odpowiedzialności za stan zasobów naturalnych, racjonalne korzystanie z nich oraz dążenie do kontaktu z nieskażonym środowiskiem. 

OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

CEL GŁÓWNY INNOWACJI:

Rozbudzanie świadomości ekologicznej i włączanie się do działań proekologicznych dzieci w wieku szkolnym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
 • kształtowanie spostrzegawczości oraz umiejętności obserwowania obiektów i zjawisk przyrody;
 • wyrabianie samodzielności w zakresie dokonywania spostrzeżeń i obserwacji;
 • zapoznawanie z zależnościami występującymi w przyrodzie;
 • wyrabianie nawyku mądrego korzystania z jej zasobów;
 • dostrzeganie potrzeby ochrony środowiska naturalnego;
 • budzenie i rozwijanie uczuć estetycznych i etycznych poprzez wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody, odczuwanie przyjemności w obcowaniu z przyrodą, wzbudzanie wrażliwości na brak jej poszanowania;
 • uczestniczenie w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska;
 • dostrzeganie potrzeby segregowania i powtórnego wykorzystania odpadów;
 • poznanie rodzajów obszarów chronionych oraz pomników przyrody;
 • zapoznanie z różnorodnością zwierząt i roślin chronionych w Polsce;
 •  zachęcanie do dokarmiania zwierząt zimą;
 • uświadomienie roli zieleni w najbliższym otoczeniu;
 •  dbałość o estetykę otoczenia szkoły;
 • stosowanie w codziennym życiu zdobytej wiedzy ekologicznej.
 
METODY:

Stwarzając warunki do aktywności dziecka w procesie poznawania rzeczywistości proponujemy wykorzystywanie w pracy z uczniami następujących metod:

 • spacery, zajęcia terenowe, wycieczki;
 • obserwacje kierowane i spontaniczne;
 • doświadczenia i eksperymenty;
 • konkursy plastyczno- techniczne i wystawy prac;
 • dramy, inscenizacje;
 • zabawy i gry dydaktyczne;
 • metody audiowizualne;
 • zabawy ruchowe;
 • praca z podręcznikiem;

Zakres wykorzystania proponowanych metod w poszczególnych klasach będzie różny, uwarunkowany możliwościami uczniów, tematyką oraz założonymi do osiągnięcia celami.

FORMY:

Zastosowane zostaną następujące formy pracy: jednolita (indywidualna, grupowa, zbiorowa) oraz zróżnicowa, uwzględniająca różnice indywidualne między uczniami.

ŚRODKI:

Podręczniki, ilustracje, albumy, czasopisma, prezentacje multimedialne, surowce wtórne, nagrania CD, karty pracy, quizy, zagadki, rebusy.

MIEJSCE:
 
Zajęcia będą realizowane na terenie szkoły i poza nią.
 
RODZAJ INNOWACJI:
 
Innowacja dydaktyczno-metodyczna.
 

TERMIN REALIZACJI:

Pilotażowy - czerwiec 2010

Rok szkolny 2010/2011

UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU

Program adresowany jest dla uczniów szkoły podstawowej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Cieszynie, upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym. Jest on zgodny z „Podstawą Programową kształcenia ogólnego dla uczniów zupośledzeniem umiarkowanym lub znacznym w szkole podstawowej i gimnazjum”.

Innowacja jest propozycją realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego Ośrodka dotyczącego założeń proekologicznych i nie wymaga dużych nakładów finansowych.

Założone cele realizowane będą podczas zajęć edukacyjnych lub czasu wolnego od zajęć.

MOTYWACJA DO OPRACOWANIA I WDROŻENIA PROGRAMU

Kierując się założeniami zawartymi w programach wychowawczym oraz profilaktycznym, obowiązującymi w SOSW oraz potrzebą ochrony środowiska w dobie istniejących zagrożeń wynikających z rozwoju cywilizacjinasunął się pomysł stworzenia cyklu spotkań o tematyce ekologicznej.

TREŚCI INNOWACYJNE ZOSTAŁY UJĘTE W CZTERY OBSZARY:

Dbamy o nasze zdrowie
 • Poznanie pojęcia zdrowie i czynników, od których jest ono uzależnione.
 • Poznanie aktywnych sposobów odpoczynku.
 • Wprowadzenie pojęć zdrowa żywność i zdrowe odżywianie.
 • Chcemy oddychać czystym powietrzem
 • Poznanie właściwości powietrza.
 • Poznanie roli powietrza w przyrodzie i funkcjonowaniu organizmów żywych.
 • Poznanie źródeł powstawania zanieczyszczeń powietrza i wpływu działalności człowieka na jakość powietrza w mieście.
Woda — cenny skarb
 • Poznanie właściwości wody i jej roli w przyrodzie.
 • Uświadomienie wpływu czystej, zdrowej wody na stan naszego zdrowia i życie zwierząt i roślin.
 • Uświadomienie losów wody w przyrodzie i jej obiegu.
 • Kształtowanie umiejętności racjonalnego wykorzystania wody w szkole i gospodarstwie domowym.
 • Poznanie wybranych gatunków zwierząt i roślin żyjących w środowisku wodnym i terenach wokół zbiorników.
Uczymy się segregować odpady
 • Poznanie rodzajów odpadów i ich wpływu na środowisko oraz możliwości recyklingu.
 • Zapoznanie dzieci z pojęciami dotyczącymi odpadów (komunalne, przemysłowe, makulatura, kompostowanie, utylizacja) i ich podziałem na organiczne i nieorganiczne.
 • Kształtowanie umiejętności segregowania odpadów.
 
PO ZAKOŃCZENIU INNOWACJI UCZEŃ:
 • wie jak należy dbać o higienę ciała i rozumie potrzebę jej przestrzegania;
 • zna wartości odżywcze spożywanych pokarmów;
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu;
 • docenia rolę wypoczynku czynnego dla zdrowia;
 • rozumie znaczenie wody i powietrza dla życia ludzi, zwierząt i roślin;
 • chętnie wykonuje doświadczenia i jest zainteresowany doświadczeniami;
 • rozumie konieczność oszczędzania wody w życiu codziennym;
 • potrafi wymienić i rozróżnić kilka żyjących pod ochroną zwierząt i roślin;
 • zna wybrane rodzaje obszarów chronionych oraz pomników przyrody;
 • zna wybrane gatunki zwierząt, którym grozi wyginięcie;
 • wie jak należy zachować się w parku narodowym i rezerwacie przyrody;
 • wymienia rodzaje odpadów oraz sposoby ich segregacji;
 • rozumie i uzasadnia celowość segregacji śmieci;
 • potrafi wykorzystać odpady we własnej inwencji twórczej

Zajęcia usprawniające

Rewalidacja - zajęcia usprawniające.

czytaj więcej »