INFORMACJA O PRZYJĘCIACH DO ZPSWR

Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo -Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn
Przyjęcie do szkoły podstawowej specjalnej, gimnazjum specjalnego, zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, Internatu  ZPSWR oraz objęcia dziecka Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju następuje w oparciu o wymienione dokumenty-:
 
 1. Szkoła Podstawowa Specjalnej  
1.      Podanie o przyjęcie do szkoły
2.      Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
3.      Podanie do Starosty Cieszyńskiego celem skierowania do kształcenia specjalnego.
4.      Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( jeżeli uczeń posiada )
5.      Skrócony odpis aktu urodzenia
6.      Świadectwo promocyjne ( jeżeli dziecko uczęszczało do szkoły podstawowej)
7.      Karta zdrowia
8.      2 zdjęcia
 
 2. Gimnazjum Specjalne:     Podanie o przyjęcie do szkoły 
2.      Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
3.      Podanie do Starosty Cieszyńskiego o skierowanie do kształcenia specjalnego. 
4.      Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( jeżeli uczeń posiada )
5.      Skrócony odpis aktu urodzenia
6.      Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub promocyjne
7.      Karta zdrowia
8.      2 zdjęcia
 
3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna:
1.       Podanie o przyjęcie do szkoły z zaznaczeniem wyboru kierunku kształcenia 
2.      Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
3.      Podanie do Starosty Cieszyńskiego celem skierowania do kształcenia specjalnego. 
4.      Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( jeżeli uczeń posiada )
5.      Skrócony odpis aktu urodzenia
6.      Świadectwo ukończenia gimnazjum
7.      Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
8.      Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
9.      W przypadku chęci wykonywania zawodu związanego z kontaktem z żywnością przedstawienie wyniku badań na pasożyty z Sanepidu ( dot. ZSZ ), książeczka sanitarna
10. Karta zdrowia
11. 2 zdjęcia
 
4. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy:
1.      Podanie o przyjęcie do szkoły 
2.      Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
3.      Podanie do Starosty Cieszyńskiego celem skierowania do kształcenia specjalnego. 
4.      Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( jeżeli uczeń posiada )
5.      Skrócony odpis aktu urodzenia
6.      Świadectwo ukończenia gimnazjum
7.      Karta zdrowia
8.      2 zdjęcia
 
5. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy:
1.      Podanie rodziców 
2.      Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 
6.  INTERNAT
1.      Podanie do Internatu 
2.      Inne druki ( wymagane zgody ) dostępne  w sekretariacie
 7. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
1.      Podanie rodzica 
2.      Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
 
Dokumenty  dostępne są w sekretariacie szkoły.
 
Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie przy ul Wojska Polskiego 3

 

Zajęcia usprawniające

Rewalidacja - zajęcia usprawniające.

czytaj więcej »