Refundacja lub dofinansowanie zakupu sprzętu
i środków pomocniczych, czyli
"jak kupić wózek nie płacąc za niego?"


Obecnie w Polsce istnieją 3 sposoby na to, aby zdobyć za darmo lub z dopłatą potrzebny choremu sprzęt ortopedyczny(łuski, wózki, chodziki itp.) oraz środki pomocnicze (pieluchy, cewniki itp.).

Pierwszą drogą jest Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ;
drugą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie PCPR;
trzecią Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON.

§1


Sprzęt rehabilitacyjny należy rozumieć jako przedmioty oraz urządzenia służące czynnej rehabilitacji, których celem jest ogólna poprawa sprawności fizycznej organizmu.
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zalecone przez lekarza, podlegające opłacie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (częściowa refundacja z Narodowego Funduszu Zdrowia) zostają przyznane stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

§2


Warunkiem otrzymania dofinansowania jest:

1. posiadanie orzeczenia :

- o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: znacznego, umiarkowanego, lekkiego,
- o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
- o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.

2. złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zwanego dalej "Centrum"- wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.

3. załączenie do wniosku zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

§3


O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:

1) osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:
a. przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o Świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym , obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:
- 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
b. zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

2) jeden raz w roku – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

§4


O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli ich dochód nie przekracza odpowiednio kwot, o których mowa w §3 pkt 1 lit "a".

§5


1. Wnioski o przyznanie dofinansowania na rok bieżący przyjmowane są od początku roku kalendarzowego.

2. Wnioski z roku poprzedniego, które nie uzyskały dofinansowania na skutek wyczerpania środków finansowych, nie zostają przesunięte na rok następny.

§6


1. Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

2. W przypadku wątpliwości odnośnie do podanych we wniosku o dofinansowanie danych, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, Centrum wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.

§7


Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze rozpatrywane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

§8


Wnioski rozpatruje i przyznaje dofinansowanie komisja powołana Zarządzeniem Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

§9


1. Przy rozpatrywaniu wniosków bierze się pod uwagę kolejność złożenia wniosku, o którym mowa w §2 pkt 2.

2. W przypadku, gdy ilość środków finansowych przyznanych na zadanie nie wystarczy na realizację wszystkich złożonych wniosków, zostają one rozpatrzone według następujących zasad:

a) przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:
- według kolejności wpływu wniosku zawierającego zapłaconą fakturę lub inny dokument potwierdzający zakup,

b) sprzęt rehabilitacyjny według:
- stopnia i rodzaju niepełnosprawności, przy czym
- uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt nie korzystania z dofinansowania w roku poprzednim,

3. W pierwszej kolejności Centrum rozpatruje wnioski składane na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, w drugiej zaś kolejności wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

4. Korzystanie przez wnioskodawców z dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego poprzez zawarcie umowy odbywa się raz na dwa lata. W szczególnych przypadkach na wyraźne wskazanie lekarza specjalisty istnieje możliwość udzielanie dofinansowania raz na rok.

§10


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pisemnie informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 7 dni od daty jego rozpatrzenia.

§11


1. Wysokość dofinansowania wynosi :

1) W przypadku przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych:

a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonej na podstawie odrębnych przepisów jeżeli taki udział jest wymagany

b) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a wyznaczonego przez Ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit

2) W przypadku sprzętu rehabilitacyjnego:

a) do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia

2. W przypadku osób przebywających w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oblicza się przez odjęcie od uzyskanej sumy kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, opłaty ryczałtowej i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny pokrywanej przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej.

§12


1. Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta przez starostę z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

2. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków funduszu.

3. Ostateczne rozliczenie umowy następuje po przedłożeniu faktury.

§13


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 nr 123, poz. 776 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2002, poz. 96, nr 861 z późń. zm.)

Zajęcia usprawniające

Rewalidacja - zajęcia usprawniające.

czytaj więcej »