Regulamin imprezymasowej-Hala widowiskowo-sportowa
im.CIESZYŃSKICHOLIMPIJCZYKÓW
Cieszyn,ul.Sportowa1
 
REGULAMIN IMPREZYMASOWEJII KONCERT CHARYTATYWNYWYŚPIEWAJMY MARZENIA
06.06.2013r.
 
I
 
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r.). o bezpieczeństwie imprez masowych, opubl.. (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504, (zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
 
2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy – Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cieszynie, zwanego dalej „Organizatorem”oraz przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ HARMONIJNEGO ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY „NASZE DZIECI”
 
Impreza pt. II KONCERT CHARYTATYWNY „Wyśpiewajmy marzenia” w Hali Widowiskowo - Sportowej” (zwana dalej „Imprezą”) odbędzie się w dniu 06.06.2013 roku w Cieszynie na Hali widowiskowo – sportowej przy ul. Sportowa 1
 
3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 
4.Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
 
5. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:
 
„Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;
 
„Teren Imprezy” oznacza płytę główną oraz widownię Hali Widowiskowo – Sportowej w Cieszynie, na którym przeprowadzana jest Impreza.
 
„Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.
 
II
 
1. Wstęp na teren Imprezy jest odpłatny i przysługuje wszystkim osobom, które zakupiły bilety w formie przedsprzedaży lub w kasie Hali Widowiskowo-Sportowej.
 
2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
- materiałów wybuchowych,
- wyrobów pirotechnicznych,
- materiałów pożarowo niebezpiecznych,
- napojów alkoholowych,
- środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 
3. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.
 
 
 
 
 
 
4.Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
 
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje.
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
 
5. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.
 
6. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 
7. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 
III
 
8. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
a) Służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego pracę Służb Porządkowych;
c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
d) zmianę miejsca Uczestnikowi Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 
9. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 
10. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 
11. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:
·       Płyta główna  oraz widownia z  miejscami siedzącymi,
·       Zaplecze techniczno-socjalne,
·       Zespoły wejścia głównego,
·       Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.
 
12. Organizator zapewnia zabezpieczenie przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator znają rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
b) Służby Porządkowe są przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.
 
13. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy
z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę-, Siła Wyższa, itp.,
a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
 
14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.
 
 
 
 
 
 
 
IV
 
15. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,
d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym  porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie
z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art., 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.)
f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 
16. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
V
 
17. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:
 
ZespółPlacówekSzkolnoWychowawczoRewalidacyjnych
ul.
WojskaPolskiego3
43-400
Cieszyn
REGON
242076790
NIP
5482650399
 
lub
 
STOWARZYSZENIENARZECZHARMONIJNEGOROZWOJUDZIECIIMŁODZIEŻYNASZEDZIECI
UL.WojskaPolskiego3,43-400Cieszyn
REGON240935957
NIP548-25-59-925

 
 
18. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamację musi posiadać dowód nadania listu poleconego.
 
VI
 
19. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
- w Hali Widowiskowo - Sportowej im. CIESZYŃSKICH OLIMPIJCZYKÓW w Cieszynie, ul. Sportowa 1
- na stronie internetowej www.zpswr.cieszyn.pl
 
20. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 17 na piśmie, przesyłką poleconą.
 
21. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.
 
 
POBIERZ
 
 
 
 
 

Zajęcia usprawniające

Rewalidacja - zajęcia usprawniające.

czytaj więcej »